Razpis za direktorja (m/ž) Prešernovega gledališča

Razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda (m/ž) »Prešernovo gledališče Kranj« (objava: 12.2.2016)

Mestna občina Kranj, na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (Ur.l. RS, št. 37/2009, 10/2013), objavlja razpis za delovno mesto

 

 

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (m/ž)

»PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ«

 

 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje  za opravljanje dela:

-       univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,

-       najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti gledališkega oziroma umetniškega ustvarjanja,

-        znanje tujega jezika na višji ravni,

-        vodstvene sposobnosti.

 

Naloge direktorja so:

– organizira delo javnega zavoda,

– sprejema strateški načrt,

– sprejema letni izvedbeni načrt,

– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,

– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,

– sprejema kadrovski načrt,

– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,

– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,

– pripravi letno poročilo o delu zavoda in finančno poročilo,

– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,

– opravlja druge naloge.

 

Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja gledališča (program dela).

K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati poleg programa razvoja gledališča za mandatno obdobje, priložiti še naslednja dokazila:

1.       pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.       pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del in nalog na področjih dejavnosti gledališkega oziroma umetniškega ustvarjanja ter dokazovanja vodstvenih sposobnosti,

3.       pisno izjavo oz. dokazilo o izkazovanju znanja enega od svetovnih jezikov na višji ravni, in sicer s potrdilom:

-        Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni

ali

-        o aktivnem znanju tujega jezika, ki so ga izdale verificirane izobraževalne organizacije (ljudske univerze ali jezikovne šole), če je kandidat opravil izpit pred 1.6.2001,

4.  izjavo kandidata, da za namen tega razpisa dovoljuje razpisni komisiji pridobiti zgoraj navedene podatke, iz uradnih evidenc.

 

V kolikor kandidat nima opravljenega izpita iz znanja tujega jezika na višji ravni, se mu določi rok enega leta, v katerem mora predložiti potrdilo Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni. Med priznane tuje jezike se šteje angleški, nemški, francoski in italijanski jezik.

 

Z izbranim kandidatom se bo delovno razmerje sklenilo za čas trajanja mandata, in sicer za dobo 5 let. Delo bo opravljal v poslovnih prostorih Prešernovega gledališča Kranj, Glavni trg 6, 4000 Kranj. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: ''Prijava na razpis – direktor Prešernovega gledališča Kranj – Ne odpiraj!'', na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,  in sicer v roku 15 dni po objavi na Zavodu za zaposlovanje, območna enota Kranj, na spletni strani Prešernovega gledališča Kranj (www.pgk.si) in na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si). Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno na naslov Mestne občine Kranj.

 

Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno vlogo bodo v roku petih delovnih dni po končanem odpiranju in pregledu vlog s strani razpisne komisije pozvani, da v roku treh delovnih dni ustrezno dopolnijo vlogo. V kolikor kandidat vloge v določenem roku ne bo dopolnil, vloga ne bo uvrščena v izbirni postopek in bo s sklepom zavržena.  

 

Za pravne informacije o poteku razpisa se lahko obrnete na ga. Sušnik Katjo, tel. št.  04 23 73 117, za informacije iz delovnega področja pa na ga. Dašo Meglič, tel. št.  04 23 73 160.

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 610-73/2016-2-47/12

Datum: 10.2.2016

 

 

 

 

 

Boštjan Trilar

župan Mestne občine Kranj